Přeskočit na obsah »

Obchodní podmínky ( VSP )

Všeobecné smluvní podmínky

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru

www.4car.cz 

 

  

článek I

úvodní ustanovení

 

 

1.      Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.4car.cz   a všech zařazených obchodů mezi prodávajícím: Radim Kania a kupujícím.

 

2.      Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem Magistrátu města Prahy IČ: 73351857, DIČ: CZ7002185630 Radim Kania,Endelmullerova 10 Ostrava 2, 702 00. Podnikatelská činnost prodávajícího podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekce a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

3.      Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

 

4.      Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.

 

5.    Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti,  řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl.  zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

 

6.      Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány  bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.4car.cz jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

7.      Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce  a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

 

8.      Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH i bez DPH ve výši 21%. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu a její výši v procentech.

 

9.      Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.

  

11.  Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. Po telefonické domluvě s prodávajícím je kupující oprávněn zboží převzít osobně v provozovně prodávajícího. V případě dodávky zboží, jehož hmotnost dosahuje 30 kg a více, je kupující vždy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, nebo po domluvě bude zasláno za smluvní cenu přepravcem na adresu kupujícího.

 

12.  Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

 

13.  Nabídka zboží zveřejněná na serveru  a jeho cena včetně případné komerční slevy je   platná po celou dobu zveřejnění.

 

  

článek II

uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

A.  objednávka zboží

 

1.      Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

 

2.      Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako Vaše cena která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.

 

 

3.      Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

 

4.      Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.

 

5.  Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).

 

6.      Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

7.      Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

 

 

B.  dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 

1.   Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je

a)  zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo

b) předá kupujícímu v provozovně prodávajícího.

 

2.      Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 2-3 pracovních dnů po doručení objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den  od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

 

3.   Kupujícímu, který platí kupní cenu zboží ve splátkách prostřednictvím spotřebitelského úvěru, dodá kupující zboží způsobem dle předchozího odstavce poté, co je mu poskytovatelem úvěru zaplacena kupní cena zboží.

 

4.   Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 

5.   Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

 

6.  V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující zboží v provozovně prodávajícího ve stanovené době podle čl. II písm. B odst. 2 a nesjedná-li si s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

7.   Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu 

a)  při převzetí zboží v provozovně prodávajícího

b) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,

c)  osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.

 

8.   Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího č.: 1901918001/5500, RF bank - pobočka Ostrava, platí pro všechny provozované servery. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li kupující  zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.

 

9.   Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

10. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím tyto smluvní podmínky v písemné formě, fakturu, dodací list, případně záruční list, návod k obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží výrobcem.

 

11. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

 

 

článek III

práva a povinnosti smluvních stran

1.      Bylo – li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace
V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (internet) má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě doručit prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy.
Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy pokud možno písemně, přidejte Vaše jméno a také číslo účtu pro vrácení peněz (popř. způsob, jakým chcete vrátit částku odpovídající kupní ceně).
Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné , bude kupujícímu sníženo plnění o takto opotřebované zboží. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížená o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.
Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Peníze budou poukázany na účet zákazníka nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

2.      Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

 

3.      Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

 

4.   V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky  a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

 

5.      Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

 

6.      Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající  povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o

 

(I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,

(II)  o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i

(III)            o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.

 

7.      Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

 

8.      Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 6, 7  a článek II písm. B odst. 6 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 

  

článek IV

odpovědnost prodávajícího za vady

reklamace vadného zboží

 

A.  odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

 

1.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže

a)  má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo   jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

b)  odpovídá požadavkům právních předpisů,

c)  je dodáno v odpovídajícím množství,

d) má odpovídající míry nebo hmotnost a

e)  odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

 

2.      Přebírá-li kupující zboží v provozně prodávajícího a připouští- li to povaha zboží,  má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

 

3.      Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo

 

a)  na výměnu nebo opravu zboží

a není-li výměna či oprava zboží možná

b)  na přiměřenou slevu z věci nebo

c)  od smlouvy odstoupit.

 

4.      Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní  smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

B.  odpovědnost za vady záruční

 

1.      Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

 

2.      Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

 

3.      Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

 

4.      Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.

 

5.      Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.

 

6.      Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.

 

7.      Záruka se nevztahuje na

a)  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

b)  neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě,

c)  vady způsobené počítačovými viry,

d) vady způsobené softwarem pořízeným kupujícím v rozporu s právními předpisy (tzv. pirátské kopie);

.

8.      Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list, v němž je uvedena délka záruční doby.

 

9.      Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na

a)  bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),

b)  výměnu zboží nebo jeho součásti

a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,

c)  přiměřenou slevu nebo

d) odstoupení od kupní smlouvy.

 

10.  V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na

a)  výměnu věci nebo

b)  odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

C.  reklamace vad zboží

 

1.      Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

 

2.      Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce, který je v témže  místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn  uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce.

 

3.      Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat

a.       písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP nebo na adresu autorizovaného servisu výrobce  uvedenou v záručním listu , je-li určen k provedení záruční opravy

b.      osobně v provozně prodávajícího nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.

 

4    Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4  těchto VSP).

5.   Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.

 

6.   Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.

7.   Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list.

 

8.   Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží fakturou.

 

9.      Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.

 

10.  Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).

 

11.  Je – li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

 

12.  Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

 

13.  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

 

14. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího.

15. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce.

 

 

článek V

ochrana osobních údajů

 

1.      Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

 

2.      K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou.  To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.

 

3.      Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

 

  

Článek VI

závěrečná ustanovení

 

1.      Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

2.  Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.